Kişisel Verileri Koruma Politikasıİşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nın (“Politika”) amacı, ND NET DANIŞMANLIK VE TİC. A.Ş..’ye (“NET DANIŞMANLIK ”) ait www.nettesvik.com internet sitesi (“Site”) üzerinden hesaplanan Sosyal Güvenlik Teşviklerinin (“NETTEŞVİK”) işletmeler tarafından kullanılmasına yönelik, işletme yetkililerinden (“İşletme Yetkilisi”) elde edilen e-bildirge şifreleri vasıtasıyla SGK sisteminden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşletme Yetkilileri işletme adına NETTEŞVİK sisteminin kullanılması ile ilgili Sözleşmenin kabul edilmesiyle birlikte işbu Politika ile bağlı hale gelecektir.

İşbu Politika’da tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında NETTEŞVİK Sistemi İşletme Yetkilisi Sözleşmesi’nde belirtilen tanımlar dikkate alınacaktır.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

Bu başlık altında, İşletme Yetkilisi tarafından NET DANIŞMANLIK ‘a sağlanan ve/veya NETTEŞVİK kullanımı aşamasında İşletme Yetkililerinden elde edilen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri ifade edecektir.

NET DANIŞMANLIK, İşletme Yetkilisi tarafından üyelik girişi ve ilgili pakete ilişkin ödeme yapılması esnasında dijital ortamda sağlanan aşağıdaki verileri toplamaktadır.

 • Sigortalının Ad, soyadı ve T.C numarası
 • Sigortalının İşe giriş ve çıkış bilgileri
 • Sigortalının çalıştığı gün ve kazanç bilgisi
 • Sigortalının meslek kodu
 • NET DANIŞMANLIK, İşletme Yetkilisine Site ve NETTEŞVİK kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilmekte olup NETTEŞVİK üzerinde sunulmakta olan hizmetlere erişim ve kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi için çerez yoluyla IP bilgileri toplanmaktadır.
 • Kanun’un 3 ve 7. maddesi doğrultusunda, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek olup bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika’nın hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

NET DANIŞMANLIK , İşletme Yetkilisinin NETTEŞVİK ‘e kaydetmiş olduğu şifreler vasıtasıyla SGK sistemlerinden işverenin beyanlarını kullanarak, yine SGK mevzuatına uygun bir şekilde işverenin faydalanabileceği teşvikli sigortalıları ayırarak, işverenin ödeyeceği prim tutarını düşürülmesi amacı ile kullanacaktır. NET DANIŞMANLIK ayrıca, bahsi geçen kişisel verileri sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi, hizmetin geliştirilmesi ve sunduğu hizmetin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işleyebilir. Söz konusu kişisel bilgiler mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması amacıyla kullanılabileceği gibi, NET DANIŞMANLIK raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında kullanılabilecek, sigortalıların kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir.

 • NET DANIŞMANLIK ayrıca, Kanun’un 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki şartların varlığı halinde verileri sigortalıların ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. İşletme Yetkilisinin bilgilerinin açık rıza temin edilmeksizin işlenebileceği durumların başlıca ları aşağıda belirtilmiştir:
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Teşvik indirimlerinin doğru hesaplanması için NETTEŞVİK sistemi İşletme Yetkilisinin Sözleşmesi de dâhil olmak üzere bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İşletme Yetkilisinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İşletme Yetkilisinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, NET DANIŞMANLIK İın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Yukarıda da belirtildiği üzere NET DANIŞMANLIK, çerez (Cookie) kullanabilecek ve bu kapsamda veri işleyerek üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilecektir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere tarayıcıya (browser) gönderilen küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, internet sitelerini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin herhangi bir internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve İşletme Yetkilisi için özel tasarlanmış İşletme Yetkilisi sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak İşletme Yetkilisi dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler. NET DANIŞMANLIK ayrıca, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla İşletme Yetkilisi NETTEŞVİK davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir.

Verilere Kimler Erişebilmektedir?

İşletme Yetkilisi, Kanun’un 11. Maddesi kapsamında NET DANIŞMANLIK ’ya başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

İşletme Yetkilisi, yukarıda belirtilen taleplerini Hacet Mah. Keykubat Bulvarı No:70/3 Alanya / Antalya adresine yazılı olarak iletebilecektir. NET DANIŞMANLIK, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kanun’un 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

İşletme Yetkilisi, işbu Politika’ya konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. İşletme Yetkilisi güncel bilgileri sağlamamış olması halinde NET DANIŞMANLIK’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

İşletme Yetkilisi, kişisel verisinin NET DANIŞMANLIK tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde NETTEŞVİK, İşletme Yetkilisi Sözleşmesi’nde belirtilen hizmetlerden kendisinin ve/veya Şirket’in faydalanılamayabileceğini kabul ve bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

NET DANIŞMANLIK, İşletme Yetkilisi tarafından sağlanan kişisel verileri, Şirket’in ve İşletme Yetkilisi NETTEŞVİK faydalanabilmesi ve NETTEŞVİK konu hizmetlerin sağlanması için işbu Politika ile NETTEŞVİK, İşletme Yetkilisi Sözleşmesi’nde belirlenen ve NETTEŞVİK ve ilgili hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, NET DANIŞMANLIK, Şirket ve/veya İşletme Yetkilisi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

NET DANIŞMANLIK, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Politika’da ifade edilen şartlarda,

 • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini, ve
 • kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

NET DANIŞMANLIK, İşletme Yetkilisi hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Politika ve Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Site ve NETTEŞVİK üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, NET DANIŞMANLIK uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Politika’daki Değişiklikler

NET DANIŞMANLIK, işbu Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika, Şirket’e ve/veya İşletme Yetkilisi herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.
İletişim Bilgilerimiz

 • Adres
  ND NET DANIŞMANLIK VE TİCARET A.Ş.
  Hacet Mah. Keykubat Bulvarı No:70/3
  Alanya / Antalya
 • Telefon
  +90 242 519 2922
 • Eposta

Bizi Takip Edin

ARGEYA